Nr 1 2009
Sid 3a
Foto: Frontface.se  Nikon D300. Alla rättigheter till bokens innehåll: Kreativ Kultur och STOPPA GATUVÅLDET.
I ett unikt samarbete med
STOPPA GATUVÅLDET, kan Frontface här presentera en serie artiklar hämtade från boken "Intelligent Självförsvar med konflikthantering".
Innehållet i boken är lika aktuellt för både män och kvinnor. Har du frågor eller vill du få kontakt med bokens författare, skicka e-post till mail@stoppagatuvaldet.se

KAPITEL 1:
JURIDIK

Kanske tråkigt men mycket viktigt, om du inte vill sitta på den anklagades bänk
när du tvingats försvara dig.
 

Juridik, kanske tråkigt men mycket viktigt
En viktig kunskapsplattform att stå på, är Sveriges rikes lag , där det finns något som kallas Nödvärns- lagen. Denna talar om när och
hur man får försvara sig och mot vad. Naturligtvis är Nödvärnslagen som alla lagar varken fullkomlig eller absolut entydig.

Det finns både prejudikat och undantag i rättspraxis. Det viktig- aste är dock att rent generellt känna till hur lagtexten beskriver vad som gäller och samtidigt försöka förstå hur lagen är tänkt att fungera, rättvist och opartiskt.
Praktiskt kan man tyvärr dock ofta påvisa att "Den som har flest vittnen på sin sida vinner".

Du bör vara inställd på att inte förlita dig på lagens grundtext för mycket, det har i praktiken visat sig svårt att bevisa när man haft en livshotande situation mot sig, i varje fall om du är man.
Så rättssystemet kan mycket väl gå på linjen att du använt för mycket motvåld, "mer än vad nöden kräver".
Avstå dock inte från att försvara dig av denna orsak, se bara till att du är medveten om avarterna
inom plattformen “Nödvärn”.
Läs utdraget ur lagtexten, och låt oss ta upp ett
par tänkvärda ting efteråt.

Nödvärnslagen
BROTTSBALKEN 24 kapitlet.
Om allmänna grunder för ansvarsfrihet:


En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna
i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Rätt till nödvärn föreligger mot:
Ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning, den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg eller den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Lag (1994:458).
En gärning som någon förövare begår, i annan situation än sådan som tidigare omnämnts i detta kapitel, utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffen- het, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Lag (1994:458).


Om någon enligt 1--4 §§ i detta kapitel eller enligt 10 § polislagen (1984:387) har rätt att begå en annars straffbelagd handling, har var och en som hjälper honom samma rätt. Lag (1994:458)


Om någon i fall där 1--5 §§ detta kapitel eller 10 § polislagen (1984:387) är tillämplig har gjort mer än vad som är medgivet, skall han ändå vara fri från ansvar,
om omständigheterna var sådana att han svårligen kunde besinna sig. Lag (1994:458).

Vad är nu "pudelns kärna" i den torra och minst sagt stela texten ovan? Vi sammanfattar och förenklar i följande punkter:
- Du får inte slå till någon bara för att du rent subjektivt tror att en hotfull situation skall urarta
och medföra att de två männen som kommer fram till dig och ber att få låna mobilen, kommer att försöka ta den från dig.

- Har de däremot sagt "Hit med din mobil, annars får du stryk", ja då är det att beteckna som brottsligt angrepp och rättfärdigar fysiskt försvar.
- Om någon ringer på din dörr, du öppnar och denne helt oinbjuden fysiskt försöker tränga sig in, ja då är det tillåtet att fysiskt avfärda inkräktaren, stänga dörren och ev. ringa polisen.

- Om du slagit tillbaka en angripares attack med fyra slag i stället för de två som kanske varit
tillräckliga, kan det fortfarande betecknas som nödvärn i det fall man kan räkna med att du hade svårt att bedöma om den knivbeväpnade angriparen redan var försatt ur spel.
- Detsamma gäller i nämnda situation, då man blivit så upprörd att man inte kunnat besinna sig
av ren rädsla för sitt liv.
Vi har säkert alla läst om vålds- verkare som stämt den angripne för misshandel och kanske i vissa
fall till och med vunnit i tingsrätten.
Låt inte möjligheten till ett sådant förfarande hindra dig att använda din lagstadgade rätt till
nödvärn.

För det första: vad är bäst, att vara hel efter ett angrepp och bli stämd eller att ligga kvar på
marken med ansiktsfrakturer och tänka: "Ha ha, han kan i varje fall inte stämma mig…" ?
Nåja, kanske lite groteskt exempli- fierat men ändå, tänk igenom alternativen. Dessutom, vill vi verkligen sända ut signaler till
buset att det är okej att påbörja  ett överfall sålänge som offret inte kommer att lyckas övermanna
angriparen ?

Glöm inte den sista utvägen, massmedial makt. Skulle du som oskyldig bli åtalad för att busarna
råkade vara fler än du, d.v.s. ha fler "vittnen", kan du alltid skapa opinion och medkänsla genom att gå till media och lägga fram den
riktiga versionen.
Det kan låta löjligt men i de fall tingsrätten gått på busarnas linje, kan en medial uppföljning i vissa fall vara bra inför ett överklagan- de, trots att ditt ombud kanske avråder.

Tänk igen på vad som står i för- ordet till denna bok :
"Den som en gång försökt att angripa och skada Dig, kommer med största sannolikhet att upprepa försöket ända till dess att Du på ett för Dig lämpligt sätt berövar honom alla möjlighet därtill."
Jag har gjort en "ovetenskaplig undersökning" genom de senaste 20 åren angående detta citat.
Resultatet kan sammanfattas som följer:
- Om du bara slår tillbaka angreppet med ett enstaka slag som tillfälligt stoppar angriparen men inte försätter denne ur strid- bart skick, blir han för det första varse nivån på dinförsvarsför- måga och kommer då i nio fall av tio att med tillhygge eller vapen förstärka sin nästa attack, då han inte vill tappa ansiktet eller riskera at bli fast.

Chansen att han reagerar med att dra sig tillbaka med oförrättat värv, är i dagens "jag-vill-ha-respekt-
samhälle" tyvärr nästan försumbar.
För 20-30 år sedan räckte det oftast med att visa vem som var "herre på täppan" så var striden slut, precis som i djurriket.
Nu verkar tyvärr däggdjuret Homo Sapiens ha muterat till Homo Sadisticus eller närbesläktad
art. Det är inget vi behöver tycka om, men för att inte försvåra överlevandet, är det bäst att acceptera mutationen och leva efter de nya reglerna.
Dock är det aldrig acceptabelt att själv bära kniv eller pistol till försvar, även om buset gör det mer ofta än sällan.

Blir du däremot angripen med en påk och lyckas avväpna angripa- ren, är mitt praktiska råd att
snabbt använda den tillbaka mot angriparen, så att denne inte kan dra ytterligare fördel av den.
Vad skall du annars göra med den? Kasta bort den ?
Vem kommer då att ta upp den igen? Passivt hålla i den under det att du blir angripen på nytt? 

Artikeln fortsätter på nästa sida,
klicka på högerpilen nedan.